• ఫేస్బుక్
 • లింక్డ్ఇన్
 • youtube
బ్యానర్
 • HER2/CSP17 డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  HER2/CSP17 డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  ఫ్లోరోసెన్స్ ఇన్ సిటు హైబ్రిడైజేషన్ (FISH) అనేది DNA బేస్‌ల కాంప్లిమెంటరీ జత చేసే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో సెల్ న్యూక్లియస్‌లో DNA లక్ష్య శ్రేణులతో ఫ్లోరోసెన్స్-లేబుల్ చేయబడిన DNA ప్రోబ్స్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ సిగ్నల్స్ యొక్క విజువలైజేషన్.

  ఫోర్జీన్ బలం

 • ETV6 డ్యూయల్ కలర్ బ్రేక్ అపార్ట్ ప్రోబ్

  ETV6 డ్యూయల్ కలర్ బ్రేక్ అపార్ట్ ప్రోబ్

  DNA బేస్ కాంప్లిమెంటరీ జత చేసే సూత్రం ప్రకారం, ETV6 నారింజ-ఎరుపు ప్రోబ్ మరియు ETV6 గ్రీన్ ప్రోబ్ న్యూక్లియస్‌లోని DNA లక్ష్య శ్రేణితో హైబ్రిడైజ్ చేయడానికి ఉపయోగించబడ్డాయి మరియు న్యూక్లియస్‌లోని జన్యు స్థితి సమాచారం ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో గమనించబడింది మరియు విశ్లేషించబడింది.

  ఫోర్జీన్ బలం

 • D13S319 స్పెక్ట్రమ్ ఆరెంజ్ ప్రోబ్

  D13S319 స్పెక్ట్రమ్ ఆరెంజ్ ప్రోబ్

  ఫ్లోరోసెన్స్ ఇన్ సిటు హైబ్రిడైజేషన్ (FISH) అనేది DNA బేస్‌ల కాంప్లిమెంటరీ జత చేసే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో సెల్ న్యూక్లియస్‌లో DNA లక్ష్య శ్రేణులతో ఫ్లోరోసెన్స్-లేబుల్ చేయబడిన DNA ప్రోబ్స్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ సిగ్నల్స్ యొక్క విజువలైజేషన్.

  ఫోర్జీన్ బలం

 • P16/CSP3/CSP17/CSP7 డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  P16/CSP3/CSP17/CSP7 డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  ఫ్లోరోసెన్స్ ఇన్ సిటు హైబ్రిడైజేషన్ (FISH) అనేది DNA బేస్‌ల కాంప్లిమెంటరీ జత చేసే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో సెల్ న్యూక్లియస్‌లో DNA లక్ష్య శ్రేణులతో ఫ్లోరోసెన్స్-లేబుల్ చేయబడిన DNA ప్రోబ్స్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ సిగ్నల్స్ యొక్క విజువలైజేషన్.

  ఫోర్జీన్ బలం

 • RARA డ్యూయల్ కలర్ బ్రేక్ అపార్ట్ ప్రోబ్

  RARA డ్యూయల్ కలర్ బ్రేక్ అపార్ట్ ప్రోబ్

  DNA స్థావరాల పరిపూరకరమైన జత సూత్రం ప్రకారం, RARA ఆరెంజ్ ప్రోబ్ మరియు RARA గ్రీన్ ప్రోబ్ న్యూక్లియస్‌లోని DNA లక్ష్య శ్రేణితో హైబ్రిడైజ్ చేయడానికి ఉపయోగించబడ్డాయి మరియు న్యూక్లియస్‌లోని జన్యు స్థితి సమాచారం ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో గమనించబడింది మరియు విశ్లేషించబడింది.

  ఫోర్జీన్ బలం

 • IGH డ్యూయల్ కలర్ బ్రేక్ అపార్ట్ ప్రోబ్

  IGH డ్యూయల్ కలర్ బ్రేక్ అపార్ట్ ప్రోబ్

  ఫ్లోరోసెన్స్ ఇన్ సిటు హైబ్రిడైజేషన్ (FISH) అనేది DNA బేస్‌ల కాంప్లిమెంటరీ జత చేసే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో సెల్ న్యూక్లియస్‌లో DNA లక్ష్య శ్రేణులతో ఫ్లోరోసెన్స్-లేబుల్ చేయబడిన DNA ప్రోబ్స్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ సిగ్నల్స్ యొక్క విజువలైజేషన్.

  ఫోర్జీన్ బలం

 • ATM/CSP11 డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  ATM/CSP11 డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  DNA స్థావరాల పరిపూరకరమైన జత సూత్రం ప్రకారం, ATM ఆరెంజ్ ప్రోబ్ మరియు CSP11 గ్రీన్ ప్రోబ్ కేంద్రకంలోని DNA లక్ష్య శ్రేణితో హైబ్రిడైజ్ చేయడానికి ఉపయోగించబడ్డాయి మరియు న్యూక్లియస్‌లోని జన్యు స్థితి సమాచారం ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో గమనించబడింది మరియు విశ్లేషించబడింది.

  ఫోర్జీన్ బలం

 • ERG1/TERT డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  ERG1/TERT డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  ఫ్లోరోసెన్స్ ఇన్ సిటు హైబ్రిడైజేషన్ (FISH) అనేది DNA బేస్‌ల కాంప్లిమెంటరీ జత చేసే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో సెల్ న్యూక్లియస్‌లో DNA లక్ష్య శ్రేణులతో ఫ్లోరోసెన్స్-లేబుల్ చేయబడిన DNA ప్రోబ్స్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ సిగ్నల్స్ యొక్క విజువలైజేషన్.

  ఫోర్జీన్ బలం

 • 20q12/20q13.33 ద్వంద్వ రంగు ప్రోబ్

  20q12/20q13.33 ద్వంద్వ రంగు ప్రోబ్

  DNA స్థావరాల పరిపూరకరమైన జత సూత్రం ప్రకారం, 20q12 (D20S108) నారింజ ప్రోబ్ మరియు 20q33.3 గ్రీన్ ప్రోబ్ కేంద్రకంలోని DNA లక్ష్య శ్రేణితో హైబ్రిడైజ్ చేయడానికి ఉపయోగించబడ్డాయి మరియు న్యూక్లియస్‌లోని జన్యు స్థితి సమాచారం ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో గమనించబడింది మరియు విశ్లేషించబడింది.

  ఫోర్జీన్ బలం

 • p53/D13S319 డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  p53/D13S319 డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  ఫ్లోరోసెన్స్ ఇన్ సిటు హైబ్రిడైజేషన్ (FISH) అనేది DNA బేస్‌ల కాంప్లిమెంటరీ జత చేసే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో సెల్ న్యూక్లియస్‌లో DNA లక్ష్య శ్రేణులతో ఫ్లోరోసెన్స్-లేబుల్ చేయబడిన DNA ప్రోబ్స్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ సిగ్నల్స్ యొక్క విజువలైజేషన్.

  ఫోర్జీన్ బలం

 • MALT1 డ్యూయల్ కలర్ బ్రేక్ అపార్ట్ ప్రోబ్

  MALT1 డ్యూయల్ కలర్ బ్రేక్ అపార్ట్ ప్రోబ్

  DNA బేస్ కాంప్లిమెంటరీ జత చేసే సూత్రం ప్రకారం, న్యూక్లియస్‌లోని DNA లక్ష్య శ్రేణితో హైబ్రిడైజ్ చేయడానికి MALT1 ఆరెంజ్-రెడ్ ప్రోబ్ మరియు MALT1 గ్రీన్ ప్రోబ్ ఉపయోగించబడ్డాయి మరియు న్యూక్లియస్‌లోని జన్యు స్థితి సమాచారం ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో గమనించబడింది మరియు విశ్లేషించబడింది.

  ఫోర్జీన్ బలం

 • D7S522/CSP7 డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  D7S522/CSP7 డ్యూయల్ కలర్ ప్రోబ్

  ఫ్లోరోసెన్స్ ఇన్ సిటు హైబ్రిడైజేషన్ (FISH) అనేది DNA బేస్‌ల కాంప్లిమెంటరీ జత చేసే సూత్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ఫ్లోరోసెన్స్ మైక్రోస్కోప్‌లో సెల్ న్యూక్లియస్‌లో DNA లక్ష్య శ్రేణులతో ఫ్లోరోసెన్స్-లేబుల్ చేయబడిన DNA ప్రోబ్స్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ సిగ్నల్స్ యొక్క విజువలైజేషన్.

  ఫోర్జీన్ బలం

123తదుపరి >>> పేజీ 1/3